Asset Publisher Asset Publisher

PILNE! KOMUNIKAT 3. - IX Konferencja - Geomatyka w Lasach Państwowych

Informacje bieżące z dnia 5 września 2018 roku

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w IX Konferencji „Geomatyka w LP” jest opublikowana na stronie http://cepl.sggw.pl.

Harmonogram konferencji jest opublikowany zarówno na stronie www.geomatyka.lasy.gov.pl oraz na stronie http://cepl.sggw.pl.

Resources to get


KOMUNIKAT 1. - IX Konferencja - Geomatyka w Lasach Państwowych

Miło nam poinformować, że po raz dziewiąty organizowane jest spotkanie pracowników Lasów Państwowych, naukowców oraz przedstawicieli instytucji i firm związanych z geomatyką leśną.

Formularze zgłoszeniowe i materiały do pobrania:

 

Konferencja odbędzie się w:

 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (CEPL) w Rogowie w dniach 11-13 września 2018 r.

 

Konferencję przygotowują:

Organizator – Wydział Urządzania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Patronat naukowy –  Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Organizator logistyczny – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

Patronat medialny:

 • Miesięcznik „Głos Lasu”
 • Dwutygodnik „Las Polski”

Celem IX Konferencji będzie, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w Lasach Państwowych, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z rozwojem systemów informacji przestrzennej i teledetekcji, ich wykorzystywaniem do analizowania obszarów leśnych, dostosowanie do potrzeb Lasów Państwowych programów edukacji kadry geomatyków, a także przedyskutowanie możliwości stosowania w LP najnowszych rozwiązań geomatyki. Będzie też czas przeznaczony na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.

Prezentacje i postery

 1. Tematy referatów do wygłoszenia na forum Konferencji zaproponują autorzy. Prezentacja może przyjąć formę wykładu lub pokazu multimedialnego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie pewną ingerencję w kreowanie tematyki Konferencji, w tym zamówienie kilku referatów kluczowych.
 3. Zgłaszane referaty będą podlegały zakwalifikowaniu do wygłoszenia na forum Konferencji.
 4. Przewidujemy sesję posterową. W kuluarach Konferencji autorzy prezentacji oraz podmioty niekomercyjne (np.: jednostki LP, instytucje naukowe, organizacje państwowe) uczestniczące w Konferencji mogą wystawić postery związane z tematyką geomatyczną. Postery mogą być wystawione na stelażach wystawcy lub na stelażach CEPL (wymiary: wys. 100 cm, szer. 70 cm, najlepiej drukowane na pcv, grubość 3 mm). Koszty wystawienia tych posterów ponosi organizator Konferencji. Zgłaszane postery będą podlegały zakwalifikowaniu.
 5. Przyjęto następujące terminy zgłaszania referatów i posterów do zaprezentowania na Konferencji:

Terminy: zgłoszeń referatów i posterów, ich klasyfikacji oraz dostarczenia organizatorowi
oraz termin zgłaszania artykułów do opublikowania w periodykach patronów medialnych

zgłoszenie tytułu prezentacji (referatu) wraz z krótką informacją anonsującą jej tematykę

do 25 czerwca 2018 r.

zgłoszenie zamiaru wystawienia posteru wraz z krótkim opisem prezentowanej tematyki

zgłaszanie artykułów do opublikowania w periodykach patronów medialnych (tytuł wraz z notką anonsującą jego tematykę)

do 26 czerwca 2018 r.

kwalifikacja artykułów do druku w periodykach patronów medialnych

  6 lipca 2018 r.

kwalifikacja referatów do wygłoszenia na forum Konferencji i powiadomienie autorów o przyjęciu prezentacji

  6 lipca 2018 r.

kwalifikacja i powiadomienie autorów o decyzji w sprawie zakwalifikowania posteru

dostarczenie prezentacji organizatorowi

  11 września 2018 r. (przed początkiem Konferencji)

zainstalowanie posteru przez autorów na wskazanym przez organizatora miejscu

 1. Zgłoszenia prezentacji i posterów należy dokonywać za pomocą formularzy zamieszczonych nad komunikatem. Autorzy przedstawiający na Konferencji referat lub poster powinni wypełnić również „Kartę zgłoszenia udziału w Konferencji”.
 2. Dla autorów wygłoszonych referatów przewidziane są honoraria w wysokości 350 zł od referatu. W przypadku zespołów autorskich honorarium wypłacane będzie autorowi podanemu na pierwszym miejscu. Dla autorów posterów honoraria nie są przewidziane.

Publikacja referatów

Prezentowane na sesjach referaty opublikowane będą na stronie www.geomatyka.lasy.gov.pl. Ponieważ publikacje te będą miały (w założeniach) format PDF, uprasza się autorów o osobiste przygotowanie ich do tej formy publikacji. Będzie to miało istotne znaczenie zwłaszcza w przypadkach, gdy w prezentacjach użyte zostaną animacje zakrywające części niektórych slajdów utrudniające ich prawidłowe odczytanie w PDF. Mile widziane będzie przygotowanie autorskich komentarzy do slajdów dedykowanych do tej formy publikacji.

Istnieje też możliwość opublikowania na ww. stronie internetowej obszernych abstraktów referatów. Autorzy zainteresowani tą dodatkową formą utrwalenia swojego wystąpienia, proszeni są o zaznaczenie w „Karcie zgłoszenia referatów” opcji „Abstrakt na www” (nie jest ona jednoznaczna z punktem „Krótkie informacje dotyczące tematyki referatów”). Kilkustronicowe teksty tych abstraktów można dostarczać emailem na adres e.wisniewska@lasy.gov.pl, temat: „Abstrakt referatu: …..….”.

Stoiska komercyjne

W budynku konferencyjnym i na terenie sąsiadującym zainteresowane podmioty komercyjne mogą na swój koszt zorganizować stoiska promujące narzędzia i rozwiązania geomatyczne.

Szczegóły techniczne i finansowe dotyczące tych stoisk należy uzgadniać indywidualnie z organizatorem logistycznym Konferencji: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (dane adresowe poniżej).

Publikacja artykułów w periodykach patronów medialnych

Z okazji IX Konferencji ukażą się numery periodyków patronów medialnych naszej Konferencji: „Głosu Lasu” i „Lasu Polskiego” z dominującą w nich tematyką geomatyczną. Istnieje możliwość opublikowania na tych łamach artykułów poświęconych geomatyce. Nie muszą to być tematy odnoszące się ściśle do wygłaszanych referatów, ważne jest jednak, aby traktowały o geomatyce związanej z lasami. Potencjalnych autorów tych artykułów zapraszamy do nadsyłania propozycji tematycznych (zawierających tytuł tekstu oraz krótką notkę anonsującą jego tematykę) mailem do 26 czerwca br. na adres e.wisniewska@lasy.gov.pl, temat: „Publikacja w GL” lub „Publikacja w LP”. Kwalifikacji tekstów do druku dokonają redakcje do 6 lipca. Termin dostarczenia do redakcji finalnych tekstów zakwalifikowanych artykułów to 7 sierpnia. Autorzy zamieszczonych artykułów otrzymają honoraria na zasadach praktykowanych w poszczególnych wydawnictwach.

Zgłaszanie uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa w Konferencji nastę puje przez wypełnienie i odesłanie do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnejw Rogowie karty zgłoszenia udziału w terminie do 10 sierpnia 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w Konferencji determinować będzie ilość miejsc przewidziana na poszczególne jednostki PGL LP i instytucje spoza PGL LP. Zgłoszenie uczestnictwa dotyczy również autorów prezentacji (tych, którzy będą obecni na konferencji).

Zgłoszenia należy przesyłać do CEPL na formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na początku komunikatu.

Kwalifikacja zgłoszeń udziału zostanie przeprowadzona do 24 sierpnia 2018 r. i opublikowana na liście uczestników na stronie www.cepl.sggw.pl. Prosimy o sprawdzenie zakwalifikowania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie potwierdzone elektronicznie przez sekretariat CEPL.

Zakwaterowanie uczestników będzie w Domu Studenta „Jodełka”, Rogów, ul. Leśna 5, a w przypadku braku miejsc noclegowych w DS „Jodełka” część osób może zostać zakwaterowana poza Rogowem.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji, obejmujący m.in. wyżywienie, 2 noclegi, materiały konferencyjne, wynosi 750 złotych brutto.

Ponadto, za dodatkową opłatą można zarezerwować:

 • nocleg poprzedzający konferencję (10/11 września) – dopłata 70 zł/os.
 • kolację w dniu 10 września (w godzinach 19-22) – dopłata 25 zł/os.

Kontakty

Zapraszamy do kontaktów roboczych związanych z Konferencją:

 • organizacja merytoryczna – Emilia Wiśniewska, Wydział Urządzania Lasu DGLP, tel.: 22 5898257, e-mail: e.wisniewska@lasy.gov.pl,
 • sekretariat konferencji (logistyka) – Kinga Borowska, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD w Rogowie, tel.: 46 8748374, e-mail: kinga_borowska@lzd.sggw.pl temat:  „Konferencja Geomatyka 2018”.

Raport z wykorzystania produktów skanowania laserowego na terenie RDLP w Szczecinku

W opracowaniu opisano przykładowe wykorzystanie wybranych produktów skanowania laserowego - numerycznych danych wysokościowych w formatach LAS, ASCII (XYZ). Do obróbki danych i analiz wykorzystane zostały niekomercyjne, ogólnodostępne aplikacje: QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS oraz FugroViewer. Dane dla zasięgu terytorialnego RDLP w Szczecinku zostały pozyskane z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2014.


XIII Narada Geomatyczna

W dniach 23-25 lutego, w Ośrodku Edukacji Leśnej "Leśnik" w Zakopanem, odbyła się kolejna krajowa narada leśnych geomatyków.

Wiodącym tematem narady była teledetekcja i repozytoria teledetekcyjne dla wykonanych ortofotomap. Oprócz tego omówiony został projekt działania programu do obliczania miąższości drzew na podstawie danych skanowania naziemnego, przydatność numerycznego modelu terenu przy opracowaniu PUL oraz nowa struktura i funkcjonowanie danych o sieci drogowej w SILP (prezentacje z narady, w formacie pdf, do pobrania na dole strony)

Naradę rozpoczął Dyrektor Generalny LP dr inż. Konrad Tomaszewski. Następnie omówiono realizację wniosków z poprzedniej narady, a na koniec wysłuchaliśmy sprawozdania z prac zespołu zadaniowego ds. LMN i OU w LP oraz sformułowano nowe wnioski.

Otwarcie narady przez Dyrektora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego (fot. Daniel Kusper)

 

W ostatnim dniu narady, punktualnie o godzinie 12.00 uruchomiona została strona geomatyka.lasy.gov.pl :)

Szczegółowy program narady

 

Zdjęcie zbiorowe uczestników narady (fot. Grzegorz Makuch)

Podziękowania dla Krzysztofa Okły za zainicjowanie i wdrażanie geomatyki w LP (fot. Lena Kościńska)

Wyjazd terenowy - Nadleśnictwo Nowy Targ (fot. Daniel Kusper)

 

Prezentacje z narady udostępnione przez referentów:

 

Temat

Referujący

Sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniej narady oraz relacja z dokonań i spraw w toku.

Krzysztof Okła – DGLP

Ortofotomapy 2015 - podsumowanie

Krzysztof Okła – DGLP

ISOK w praktyce urządzania lasu

Bogdan Draguła – BULiGL o/Przemyśl

Publikacja „Teledetekcja w Lasach Państwowych. Poradnik" bazą dla cyklu szkoleń pracowników Lasów Państwowych z praktycznego wykorzystania produktów teledetekcyjnych

Emilia Wiśniewska – DGLP

Wykorzystanie NMT na przykłądzie realizacji projektu "Woda w LKP Puszcza Notecka"

Leszek Rząsa - RDLP Poznań

Repozytorium teledetekcyjne w RDLP Kraków

Dariusz Szmigiel – RDLP w Krakowie, Antoni Łabaj – SmallGIS

Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w gospodarce leśnej

Sławomir Majewski – RDLP w Pile

GIS mobilny w rejestratorze

przedstawiciel ZILP

Rozwój Banku Danych o Lasach

Andrzej Talarczyk, Artur Michorczyk – Zarząd BULiGL

Projekt działania programu do obliczania miąższości drzew na podstawie danych skanowania naziemnego (TLS)

Bożydar Neroj – Zarząd BULiGL, Adam Konieczny – Taxus IT

Struktura i funkcjonowanie danych o sieci drogowej w ramach SILP

Adam Konieczny – Taxus IT

Funkcjonowanie serwera eLAS w kontekście rozwoju aplikacji mapowych WebSILP

Piotr Kyc – RDLP we Wrocławiu

Szkolenia centralne dla pracowników działów technicznych – podsumowanie

Krzysztof Okła – DGLP

Podsumowanie szkoleń ISOK

Miłosława Hyży – ORWLP, Radomir Bałazy – IBL

Projekt „Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w procesie zarządzania w jednostkach RDLP w Radomiu"

Daniel Sahajdak – RDLP w Radomiu, Michał Ostrowski – Nadleśnictwo Daleszyce

Sprawozdanie z prac Zespołu LMN i OU w 2015 r.

Witold Witosza – Przewodniczący Zespołu