Wydawca treści Wydawca treści

IX Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”

W dniach 11÷13 września 2018 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie odbyła się IX Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”. Organizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, przy patronacie naukowym Samodzielnego Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Celem IX Konferencji było, obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem rozwiązań geomatycznych w Lasach Państwowych, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z rozwojem systemów informacji przestrzennej i teledetekcji, ich wykorzystywaniem do analizowania obszarów leśnych, dostosowanie do potrzeb Lasów Państwowych programów edukacji kadry geomatyków, a także przedyskutowanie możliwości stosowania w LP najnowszych rozwiązań geomatyki. Był też czas przeznaczony na dyskusje i wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami Konferencji.

W obradach wzięło udział ok. 240 osób reprezentujących w przeważającej większości jednostki PGL Lasy Państwowe, przedstawiciele organów podległych Ministrowi Środowiska oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, nauki leśnej związanej z geomatyką (między innymi wydziały leśne z uczelni warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej oraz Instytut Badawczy Leśnictwa), Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz inne firmy zajmujące się stosowaniem technologii geomatycznych w leśnictwie.

W pierwszej sesji Konferencji zaprezentowane zostały referaty na temat interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i współużytkowania danych w administracji publicznej. Pierwszy referat w tej sesji wygłosił Główny Geodeta Kraju Pan dr hab. Waldemar Izdebski, który mówił o roli i znaczeniu danych oraz usług przestrzennych w systemach informatycznych administracji publicznej. W swoim wystąpieniu przedstawił również obecnie prowadzone i planowane zmiany legislacyjne w zakresie geodezji i kartografii, w tym ewidencji gruntów i budynków, które są w gestii Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W sesji tej swoje wystąpienia dotyczące stanu obecnego i planowanych działań w zakresie prowadzonych zbiorów danych przestrzennych przedstawili ponadto przedstawiciele następujących instytucji: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pozostałe sesje dotyczyły między innymi zagadnień z zakresu:

 • prowadzenia zaawansowanych analiz GIS w oparciu o dane aktualne i archiwalne, a także aplikacjom mapowym i serwisom wspomagającym zarządzanie gruntami w zarządzie i poza zarządem LP,

 • inwentaryzacji i zagospodarowania uszkodzeń lasów spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, możliwościom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów),

 • prezentowane były wyniki prowadzonych pod patronatem Lasów Państwowych i nie tylko projektach naukowo‑badawczych związanych z leśną geomatyką.

Podczas konferencji odbyły się także pokazy BSP w locie, sesja posterowa, a także na stoiskach LP i innych firm prezentowane były nowoczesne i innowacyjne rozwiązania geomatyczne.

W sumie w dziewięciu sesjach tematycznych przedstawionych zostało 36 wystąpień oraz 20 posterów przygotowanych przez specjalistów z geomatyki leśnej.

Relacje z Konferencji znalazły się w pismach patronów medialnych: „Głosie Lasu” i „Lesie Polskim”.

Obrady zakończyły się sformułowaniem przez uczestników 9 wniosków (poniżej) adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które dotyczą zaktywizowania działań Lasów Państwowych w zakresie wdrażania geomatyki. Przedstawione wnioski zostały zaakceptowane do realizacji przez Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego.

Wnioski z IX Konferencji „Geomatyka w Lasach Państwowych

Rogów, 11-13 września 2018 r.

 1. Poprawienie wizualizacji usługi przeglądania (WMS) Banku Danych  o Lasach prezentowanych w geoportalu krajowym geoportal.gov.pl.

 2. Nawiązanie współpracy PGL LP z BULiGL w zakresie udostępnienia archiwalnych zasobów mapowych, do wykorzystania w BDL.

 3. Przeanalizowanie możliwości uzupełnienia danych fotogrametrycznych, zlecanych do wykonania przez PGL LP na potrzeby PUL, o dane skaningu laserowego.

 4. Nawiązanie współpracy z Głównym Geodetą Kraju w zakresie zaktualizowania granic PRG o aktualne dane posiadane przez  starostwa oraz udostępnianie ich PGL LP.

 5. Stworzenie jednolitej dla PGL LP instrukcji operacyjnej użytkowania BSP.

 6. Wypracowanie zasad współpracy w zakresie stałego dostępu do ewidencyjnych baz danych starostw (dotyczy udostępnianie aktualnych danych o właścicielach lasów niepaństwowych).

 7. Powołanie zespołu ds. opracowania procedur określających rozmiar uszkodzeń w drzewostanach, powstałych na skutek nagłych zjawisk klęskowych.

 8. Wyposażenie stanowiska leśniczego o zestaw gotowych wtyczek i danych wektorowych wspomagających pracę  leśniczego z leśną mapą numeryczną.

 9. Przygotowanie i organizacja X Konferencji „Geomatyka w Lasach Państwowych” w roku 2020.