Wydawca treści Wydawca treści

Definicja LMN

Jedna z definicji mapy numerycznej mówi, że jest to „Zbiór danych, który – po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i odpowiednich środków technicznych – umożliwi wykonanie różnorodnych (pod względem skali i treści) opracowań graficznych, a także będzie mógł być poddawany wielu operacjom wyszukiwania, sortowania i dobierania informacji oraz obliczania określonych wielkości /Dariusz Korpetta/"

Natomiast Leśna Mapa Numeryczna (LMN) jest to „mapa numeryczna wykonana zgodnie ze standardem przyjętym w Lasach Państwowych".

Leśna mapa numeryczna, jako część systemu informacji przestrzennej LP, wprowadza zupełnie nową jakość w sposobie obrazowania zasobów leśnych. Po wydrukowaniu ma wszystkie zalety tradycyjnych map. Ponadto pozwala również na:

– wierne przechowywanie danych, z zachowaniem dokładności pomiarów;

– wykonywanie różnorodnych opracowań tematycznych;

– przedstawianie różnorodnych danych, zaczerpniętych z opisowej bazy danych;

– wykonywanie różnego rodzaju analiz;

– automatyczne wyliczenie długości odcinków i powierzchni wieloboków oraz odległości pomiędzy dowolnymi punktami.

Poza wymienionymi powyżej zaletami mapa numeryczna ma także cechę, którą trudno przecenić. Dysponując odpowiednim narzędziem edycyjnym, możemy poddać ją procesowi aktualizacji. Ta właściwość map numerycznych w największym stopniu decyduje o przydatności systemów informacji przestrzennej jako narzędzia wspomagającego prowadzenie nowoczesnej gospodarki leśnej.