Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia i kursy zewnętrzne

Mapy numeryczne, pozycjonowanie satelitarne, numeryczny model terenu, a częściowo także teledetekcja i fotogrametria – to na tyle innowacyjne dyscypliny naukowe, że leśnicy edukujący się w okresie PRL-u nie mieli szans się z nimi zetknąć. Natomiast absolwenci leśnych studiów wyższych z okresu późniejszego, pomimo posiadania pewnych podstaw teoretycznych z tego zakresu, nie do końca przygotowani byli do praktycznego wdrażania map numerycznych w jednostkach organizacyjnych LP zwłaszcza, że postęp techniczny i technologia w tych dziedzinach mają oszałamiające tempo.

Dlatego, podczas implementowania do Lasów Państwowych geomatyki, proces dokształcania pracowników wprowadzających te nowatorskie rozwiązania stał się nieodzownym. Obok szkoleń prowadzonych siłami własnymi LP (tzw. szkoleń wewnętrznych), nieodzownym elementem uzupełniającym owe niedostatki wiedzy stały się różne formy dokształcania zewnętrznego, tj. prowadzonego w placówkach specjalistycznych usytułowanych poza strukturami organizacyjnymi Lasów Państwowych. Dokształcanie owo przyjmowało różnorodne formy: jedno- lub kilkudniowych szkoleń, kursów, kursokonferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, studiów podyplomowych itp.

Poniżej wymieniono kilka z wielu szkoleń zewnętrznych, w których brali udział pracownicy różnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w pierwszych latach wdrażania SIP.

25 marca 1997 r. Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował seminarium pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - potrzeby i możliwości", na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich RDLP, z zastrzeżeniem, że „delegowany pracownik powinien być zainteresowany i zorientowany w temacie poszerzenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych o geometryczną bazę danych (mapę numeryczną)".

Koniec października 1998 r., Poznań – w „Targach zastosowań teleinformatyki" uczestniczyli geomatycy z DGLP (J. Starzycka, P. Gotowicki), biorąc udział w konferencji „GIS w praktyce" pod przewodnictwem prof. B. Neya, w seminarium „Internet i intranet" oraz w szkoleniu z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw technologii GPS.

Grudzień 2000 r., styczeń 2001 r., październik 2002 r. – W związku z bliską perspektywą zaimplementowania do Lasów Państwowych technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, grupa pracowników jednostek organizacyjnych LP przeszkolona została na kilkudniowych kursach w Instytucie Geodezji i Kartografii.

15–17 września 2003 r. w Polanicy Zdroju odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji na temat „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych".

29 maja 2003 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyły się Warsztaty: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jako dokument elektroniczny.

W późniejszych latach takie szkolenia stały się codziennością geomatyków leśnych. Kto chciał podciągnąć swoją geomatyczną wiedzę zapisywał się na kursy zewnętrzne, aby potem nabyte umiejętności wykorzystywać w macierzystej jednostce.

Największą chyba popularnością cieszyło się studium podyplomowe „Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody" przy Wydziale Leśnym SGGW organizowane od 2002 r. w Rogowie przez dr Krzysztofa Będkowskiego, a później przez dr Romana Wójcika. Na studiach tych, obok kadry naukowej, zajęcia prowadzili także instruktorzy SIP z Lasów Państwowych.


Wielu instruktorów SIP ukończyło także specjalistyczne podyplomowe studia związane z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej, z których chyba najpopularniejszymi były: na Politechnice Śląskiej, na Politechnice Warszawskiej oraz UNIGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W dniach 28-29.06.2018 r., w ramach wdrożenia wyników projektu LIFE+ ForBioSensing pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, Instytut Badawczy Leśnictwa przeprowadził dla pracowników Wydziału Urządzania Lasu DGLP nieodpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wykorzystania danych teledetekcyjnych w analizach przyrodniczych.

Uwzględniając coraz większą potrzebę wykorzystania zdalnych metod pomiarowych (fotogrametria i teledetekcja) oraz możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie danych, zebranych w ramach ww. projektu, osoby zaangażowane w jego realizację przekazały istotne informacje na temat m.in.:

  • danych zbieranych w projekcie,
  • wyników przeprowadzonych analiz,
  • wykonywania podstawowych analiz danych z lotniczego skanowania laserowego,
  • klasyfikacji hiperspektralnych zdjęć lotniczych.

Projekt ForBioSennsing ma na celu opracowanie i zastosowanie systemu monitoringu lasów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem naziemnych powierzchni referencyjnych i danych teledetekcyjnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik analiz ekosystemów leśnych możliwe będzie pozyskanie unikalnego dla Puszczy Białowieskiej zbioru danych.

Projekt LIFE+ ForBioSensing PL jest współfinansowany ze środków finansowych Komisji Europejskiej Life+ oraz NFOŚiGW. Planowany okres realizacji projektu to 01.10.2014 r. - 30.06.2021 r. Kierownikiem projektu jest dr hab. Krzysztof Stereńczak.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.forbiosensing.pl