Wydawca treści Wydawca treści

Chronologia działań w zakresie geomatyki w Lasach Państwowych

/najważniejsze wydarzenia podano drukiem wytłuszczonym/

1991–1996

Budowanie przez leśne ośrodki naukowe pierwszych map numerycznych dla nadleśnictw: Brzeziny, Ujsoły, Wipsowo.

połowa 1995

przekazanie przez IGiK do Wydziału Urządzania Lasu DGLP mapy numerycznej terytorialnych zasięgów nadleśnictw.

pocz. 1996

Uruchomienie w Wydziale Urządzania Lasu DGLP stanowiska obsługującego mapę numeryczną terytorialnych zasięgów nadleśnictw.

1996–97

Nieudane eksperymenty z zaadaptowaniem w nadleśnictwach Rybnik i Radymno geodezyjnych map numerycznych.

listopad 1996 - kwiecień 1997

Powstanie wykonanego na zlecenie MOŚZNiL opracowania Zespołu ds. Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Centralnego Banku Danych pod kierownictwem dr E. Stępnia z SGGW, w którym zaproponowano procedury postępowania przy wdrażaniu SIP w resorcie środowiska.

28 listopada 1996

Powołanie Decyzją nr 58 dyrektora generalnego LP zespołu zadaniowego d/s opracowania zasad przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzania lasu a SILP. Jednym z wniosków Zespołu jest postulowanie konieczności przejścia na technologię cyfrową w kartografii leśnej.

2 grudnia 1996

Podpisanie umowy na wykonanie uproszczonej mapy numerycznej w Nadleśnictwie Świerklaniec.

6-7 marca 1997

Prezentacja w DGLP 10 oprogramowań GIS, mająca na celu wyłonienie platformy eksploatacyjnej dla leśnej mapy numerycznej.

25 marca 1997

W IBL odbyło się pierwsze szkolenie centralne na temat mapy numerycznej w LP dla przedstawicieli dyrekcji regionalnych oraz nadleśnictw w których budowana była aktualnie mapa numeryczna, przeprowadzone w formie seminarium, na którym referaty wygłosili przedstawiciele nauki.

kwiecień 1997

Instalacja eksperymentalnej mapy numerycznej w Nadleśnictwie Świerklaniec.

kwiecień 1997

Wydanie staraniem zespołu pracowników DGLP publikacji „Las w liczbach" zawierającej kartograficzne ilustracje wykonane na bazie mapy numerycznej zasięgów nadleśnictw.

24-28 listopada 1997

Pierwsza publiczna prezentacja mapy zasięgów nadleśnictw na Targach POLEKO '97 w Poznaniu.

1 stycznia 1998

Utworzenie w DGLP Zespołu Kartografii Komputerowej.

19 stycznia 1998

Pierwszy referat szkoleniowo-informacyjny na naradzie dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych n/t podstaw mapy numerycznej oraz planów wdrażania SIP w nadleśnictwach.

19 stycznia – 10 kwietnia 1998

Opracowanie programu budowy i rozwoju bazy geometrycznej Lasów Państwowych.

marzec 1998

Rozpoczęcie współpracy z Duńczykami nad mapą numeryczną w Nadleśnictwie Kliniska.

18 maja 1998

Wydanie Zarządzenia nr 23 DGLP normującego wprowadzanie SIP w nadleśnictwach, traktowane jako początek wdrażania LMN w Lasach Państwowych.

30 czerwca 1998

Zatwierdzenie przez Ministra OŚZNiL korekty instrukcji urządzania lasu (zał. Nr 12 do IUL), zezwalającej na sporządzanie map do planu urządzania lasu w postaci numerycznej.

10 sierpnia 1998

Podpisanie przez DGLP umowy z firmą Fin Skog Geomatics Int., która we współpracy z Wydziałem Leśnym SGGW podjęła się opracowania metodyki dla wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu z zastosowaniem fotointerpretacji zdjęć satelitarnych. Testy odbyły się na terenie RDLP w Pile. Wyniki tej pracy nie były na tyle zadawalające, ażeby były kontynuowane.

jesień 1998 – wiosna 1999

Tworzenie – w ramach powiązanego z SILP projektu informatycznego „Zasób genowy Leśnego Banku Genów" – mapy numerycznej dla LBG w Kostrzycy obejmującej drzewostany nasienne wyłączone, drzewa doborowe i plantacje nasienne.

jesień 1998

Rozpoczęcie tworzenia map numerycznych w nowourządzanych nadleśnictwach na bazie Zarządzenia nr 23/98.

jesień 1998

Rozpoczęcie prac ukierunkowanych na stworzenie standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictw.

23 grudnia 1998

Podpisanie umowy z firmą Fin Skog Geomatics Int. z Gdańska na wykonanie warstw kompleksów leśnych zwektoryzowanych ze zdjęć satelitarnych SPOT o rozdzielczości piksela 20 m.

26 lutego 1999

Delegowanie przedstawicieli Lasów Państwowych do Zespołu konsultacyjnego opracowującego koncepcję systemu informacji przestrzennej w Polsce.

marzec 1999 – maj 2001

Pozyskiwanie zwektoryzowanych ze zdjęć satelitarnych warstw geometrycznych kompleksów leśnych Polski oraz ich weryfikacja we wszystkich nadleśnictwach.

18 marca 1999

Odbiór mapy numerycznej w Nadleśnictwie Złotów, pierwszej wykonanej zgodnie z założeniami Zarządzenia nr 23/98.

kwiecień 1999

Przeprowadzenie kursu centralnego dla pracowników wszystkich RDLP i wybranych nadleśnictw organizowanego przez IBL i DGLP. Materiały referatowe posłużyły jako kanwa do wydania w sierpniu 2000 r. publikacji „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych - podręcznik użytkownika leśnej mapy numerycznej".

maj 1999

Powstanie przeglądarki map numerycznych „Mapnik" firmy Taxus SI.

14 czerwca 1999

Powołanie przez Dyrektora Generalnego LP zespołu zadaniowego do określenia potrzeb użytkowników SIP w LP.

28 czerwca 1999

Zarządzenie nr 61 dyrektora generalnego LP obliguje nadleśnictwa do weryfikacji mapy kompleksów leśnych pozyskanej ze zwektoryzowanych zdjęć satelity SPOT. Prace trwają do maja 2001 r.

czerwiec 1999

Zlecenie opracowania projektu standardu LMN firmie Taxus SI z Warszawy.

sierpień 1999

Powstanie przeglądarki map numerycznych „Mapan" firmy KRAMEKO.

sierpień 1999

Pozyskanie przez DGLP wektorowych warstw topograficznych (m.in. poligony miejscowości, drogi, wody powierzchniowe) Polski na bazie zdjęć satelitarnych, jako uzupełnienie warstwy kompleksów leśnych.

3 listopada 1999

Podpisanie porozumienia ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego o wzajemnej wymianie danych geometrycznych. Porozumienie wypowiedziane zostało przez stronę WP 24 czerwca 2006 r.

26 listopada 1999

Odbiór zleconej SGGW ekspertyzy „Systemy informacji przestrzennej w lasach Europy i świata", z której można było się zorientować w dominujących tendencjach rozwoju GIS poza granicami RP i jak należy kierować wdrażaniem SIP w LP, ażeby utrzymać poziom światowy.

przełom 1999/2000

Pomysł na standard LMN dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

styczeń – marzec 2000

Cykl artykułów w „Głosie Lasu" n/t SIP w LP.

23 lutego 2000

Powołanie zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, samodzielnego Zespołu Informacji Przestrzennej w DGLP.

maj 2000

Odebranie od SGGW pracy badawczej „System map leśnych", która była pomocna przy definiowaniu standardu LMN.

luty – maj 2000

Zlecenie testowania projektu standardu w 3 nadleśnictwach.

marzec 2000

Odebranie projektu standardu LMN od firmy Taxus SI.

wiosna 2000

Przeprowadzenie przez DGLP w wybranych nadleśnictwach i RDLP ankiety n/t potrzeb użytkowników LMN.

kwiecień 2000

Zakończenie opracowywanego przez ORWLP na zlecenie DGLP przeddecyzyjnego studium na temat zastosowania GPS w Lasach Państwowych.

3-5 czerwca 2000

W ramach Międzynarodowych Targów Leśnych w Gołuchowie odbyła się konferencja n/t systemów informacji przestrzennej w Lasach Państwowych.

sierpień 2000

Zakończenie testowania projektu standardu w Nadleśnictwie Brzeziny.

10-11 sierpnia 2000

W Janowie Lubelskim DGLP zorganizowała konferencję użytkowników aplikacji Mapnik.

16 sierpnia 2000

Wydanie publikacji „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych podręcznik użytkownika leśnej mapy numerycznej", która będąc jedynym tego rodzaju opracowaniem, była często wykorzystywana przez studentów (nie tylko leśnictwa) i praktyków zajmujących się systemem informacji przestrzennej. Rok później wydana została wersja elektroniczna tej publikacji.

25 sierpnia 2000

Podjęcie decyzji o wolnym rynku na przeglądarki leśnych map numerycznych.

30 sierpnia 2000

Powołanie zarządzeniem nr 56/2000 zespołu do wykonania projektu Systemu Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego (tzw. „eksperyment łódzki") (11 osób z wydz. merytorycznych 7 RDLP-ów i DGLP).

2 października 2000

Podpisanie umowy pomiędzy DGLP a Zarządem Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o bezpłatnym przekazaniu Lasom Państwowym mapy rastrowej, która użytkowana była m.in. przy budowie leśnych map numerycznych dla nadleśnictw.

listopad 2000 i czerwiec 2001

Testowanie przez DGLP i SGGW przydatności GPS do aktualizacji LMN.

14 listopada 2000

Ukazał się cennik opłat geodezyjnych, w którym zawarte zostały bardzo korzystne dla LP zmiany dotyczące opłat za pozyskiwanie danych dla potrzeb budowania LMN, będące efektem 2-letnich negocjacji Zespołu roboczego (powołanego zarz. nr 31/99 dyrektora generalnego LP) z przedstawicielami Głównego Geodety Kraju.

grudzień 2000

Zakończenie testowania projektu standardu w Nadleśnictwie Skarżysko.

styczeń 2001

Założenie strony internetowej poświęconej Systemowi Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych.

15 lutego 2001

Powołanie w DGLP zespołu zadaniowego d/s zdefiniowania standardu LMN dla poziomu nadleśnictwa

31 marca 2001

Odbiór pracy naukowo-badawczej: „Możliwości wykorzystania teledetekcji w Lasach Państwowych".

2 kwietnia 2001

Utworzenie w DGLP Wydziału Informacji Przestrzennej.

maj 2001

Zakończenie trwającej 2 lata weryfikacji w nadleśnictwach mapy kompleksów leśnych pozyskanej ze zwektoryzowanych zdjęć satelity SPOT. Na ten moment jest to najdokładniejsza mapa lasów w Polsce.

maj 2001

Zakończenie testowania projektu standardu w Nadleśnictwie Dojlidy.

maj - czerwiec 2001

Artykuły w „Głosie Lasu" o zastosowaniu GPS w aktualizacji leśnych map numerycznych.

czerwiec 2001

Testowanie techniki GPS w aktualizacji leśnej mapy numerycznej w Nadleśnictwach Kaliska i Złotów.

połowa 2001

Testowanie na terenie RDLP w Zielonej Górze i RDLP w Pile systemu GPS AgNav w opryskach lasu. System, dzięki staraniom ORWLP w Bedoniu i firmy Horyzont GPS z Krakowa, został wypożyczony z Kanady. Testy pokazały zasadność jego zastosowania w opryskach lasu.

od lipca 2001

Udział przedstawicieli DGLP w pracach międzyresortowego Zespołu d/s Infrastruktury Geoinformacyjnej powołanego przez Głównego Geodetę Kraju.

23 sierpnia 2001

Wydanie zarządzenia nr 74 wprowadzającego standard leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa.

5 września 2001

Rozpoczęcie szkoleń centralnych pracowników Lasów Państwowych z zakresu geomatyki oraz utworzenie we wszystkich dyrekcjach regionalnych LP stanowiska koordynatora SIP.

listopad 2001

Powołanie we wszystkich dyrekcjach regionalnych LP koordynatorów SIP.

3-5 grudnia 2001

Przeprowadzenie (wspólnie z Wydz. Leśnym SGGW) I Krajowej Konferencji „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych" w Rogowie.

13-14 grudnia 2001

W Margoninie odbyło się pierwsze (otwierające coroczny cykl) spotkanie organizacyjno-szkoleniowe Koordynatorów SIP z dyrekcji regionalnych LP. Początki tworzenia kadry instruktorskiej SIP.

28 stycznia - 1 lutego 2002

Pierwsze szkolenie Instruktorów SIP w Margoninie.

30 stycznia 2002

Odbiór od SGGW zleconego przez DGLP 17 marca 2000 r. tematu badawczego „Analiza przestrzenna związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy stanem zdrowotnym drzewostanów a czynnikami szkodotwórczymi na poziomie nadleśnictwa". W pracy pierwszy raz wykorzystano elementy sztucznej inteligencji w analizach przestrzennych.

25 luty - 1 marca 2002

Pierwsze szkolenie Koordynatorów SIP z RDLP.

luty 2002 - grudzień 2003

Wykonanie pakietu dedykowanych Lasom Państwowym aplikacji do odbioru i obsługi leśnych map numerycznych (programy TraKo, Kontrola LMN, Aktualizator LMN).

5 marca 2002

Odbiór zleconej do IBL pracy naukowo-badawczej „Opracowanie dynamicznego modelu rozwoju pożaru", w którym przedstawiono projekt aplikacji do symulacji rozwoju pożaru oparty na wykorzystaniu systemu informacji przestrzennej LP. Aplikacja nie została wdrożona.

25 marca 2002

Rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu SIP dla nadleśniczych.

8 kwietnia 2002

Rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu SIP dla operatorów map numerycznych z nadleśnictw.

21 maja 2002

Likwidacja Wydziału Informacji Przestrzennej w DGLP.

4 lipca 2002

Wielkie zniszczenia pohuraganowe na terenie Puszczy Piskiej i Boreckiej, które były dokumentowane zdjęciami lotniczymi wykonanymi w bliskiej podczerwieni na zlecenie Lasów Państwowych w listopadzie 2002 i w czerwcu 2003 r.

11 września 2002

Odbiór zleconej SGGW pracy naukowo-badawczej „Analizy przestrzenne, optymalizacja i symulacje przestrzenne w zarządzaniu Lasami Państwowymi z uwzględnieniem standardów leśnych map numerycznych na poziomie nadleśnictwa, RDLP i DGLP", w której zaproponowano scenariusze ponad 50 aplikacji eksploatacyjnych wykorzystujących SIP, będących wynikiem ankiety rozpisanej wśród użytkowników LMN. Praca została napisana bardzo dobrze, ale niestety, żadna z zaproponowanych aplikacji nie została zrealizowana.

16 grudnia 2002

Odbiór od firmy Taxus SI tzw. „Eksperymentu łódzkiego".

marzec 2003

Założenie w Nadleśnictwie Podanin poligonu do testowania GPS.

kwiecień 2003 - marzec 2004

Procedowanie zakupu dla RDLP w Pile i Zielonej Górze dwóch pierwszych systemów satelitarnego naprowadzania samolotów do oprysków AgNav.

22 kwietnia 2003

Przekazanie wykonawcom map numerycznych aplikacji „Kontrola LMN" i „ TraKo".

grudzień 2003

Odbiór „Aktualizatora LMN" – ostatniej z tzw. aplikacji okołostandardowych.

15 grudnia 2003

Podział zadań z zakresu SIP pomiędzy wydziały DGLP: Informatyki i Urządzania Lasu.

12 stycznia 2004

Powołanie (Zarządzenie Nr 2/2004) przy Wydziale Informatyki DGLP stałego zespołu zadaniowego ds. LMN.

luty 2004

Podjęcie próby zbudowania przez BULiGL na zlecenie DGLP, w okresie 2 lat, leśnej mapy numerycznej dla nadleśnictw, które jeszcze jej nie posiadają. Niestety, DGLP odstąpiła od tej umowy.

8 marca 2004

Prezentacja na kierownictwie LP tzw. „Eksperymentu łódzkiego".

30 sierpnia - 1 września 2004

Przeprowadzenie (wspólnie z Wydz. Leśnym SGGW) II Krajowej Konferencji „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych".

wrzesień 2004

Uzyskanie możliwości taniego pozyskiwania materiałów teledetekcyjnych z zasobu geodezyjnego.

25 marca 2005

Podpisanie umowy z firmą Techmex SA na testowanie w dwóch nadleśnictwach wykorzystania zdjęć satelity Ikonos w aktualizacji LMN.

czerwiec 2005 - lipiec 2008

Opracowanie i wdrożenie na terenie LKP Sudety Zachodnie (N-ctwa Świeradów i Szklarska Poręba) kompletnego systemu GIS wykorzystującego nowoczesne technologie geomatyczne, takie jak m.in.: wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne, laserowy skaning lidarowy, system kartowania dróg MMS, mobilny GIS.

koniec 2005

Wykonanie (staraniem ORWLP w Bedoniu) Leśnego Przewodnika Turystycznego z opcją elektroniczną (na CD i online na stronie DGLP), w której znalazła się również mapa interaktywna wykonana na bazie warstw z DGLP.

11-13 września 2006

III Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania LMN w LP", przy patronacie naukowym Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW - Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej.

cały 2007

Współpraca LP z MŚ przy programie Natura 2000.

20 marca 2007

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych reguluje przeprowadzanie aktualizacji stanu lasu, w tym bazy geometrycznej nadleśnictw, definiując jakie elementy i w jakim terminie aktualizować.

6 kwietnia 2007

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadza obligatoryjne stosowanie systemów DGPS AGRO przy wykonywaniu w Lasach Państwowych wszelkich zabiegów agrolotniczych od 2008 r.

15 maja 2007

Powołanie, zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych.

13 czerwca 2007

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia map numerycznych nadleśnictw do stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

lipiec-wrzesień 2007

Pozyskanie od Głównego Geodety Kraju arkuszy ortofotomapy terenu całego kraju dla potrzeb programu Natura 2000.

listopad 2007

Rozpoczęcie prac nad metodą pozyskiwania zdjęć niefotogrametrycznych (celem wykorzystania ich do aktualizacji LMN, monitorowania klęsk żywiołowych i w pracach urządzeniowych).

12 listopada 2007

Rozpoczęcie prac nad metabazą Lasów Państwowych.

styczeń 2008

Zakończenie prac nad programem retencjonowania wód w LP (mała retencja), który w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu narzędzi geomatycznych.

luty-kwiecień 2008

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników merytorycznych wszystkich rdLP i nadleśnictw z zakresu geomatyki w ochronie ppoż. lasu oraz dla specjalistów ochrony lasu z rdLP.

marzec 2008

Zakończenie 2-letniej inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Państwowych (będącej najdokładniejszym od początku istnienia PGL LP spisem z natury osobliwości przyrodniczych i przeprowadzonej siłami własnymi), która w dużym stopniu opierała się na wykorzystaniu narzędzi geomatycznych.

kwiecień 2008

W ZILP powstała na zlecenie DGLP testowa wersja systemu GeoLas – do administrowania metadanymi przestrzennymi Lasów Państwowych.

5 maja 2008

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlikwidował Wydział Geoinformatyki, przenosząc problematykę geomatyczną do Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki

22-25 czerwca 2008

Udział przedstawiciela DGLP (J. Starzycka) w międzynarodowej konferencji krajów Unii Europejskiej nt. INSPIRE w Mariborze (Słowenia)

29 czerwca – 12 lipca 2008

Udział przedstawiciela DGLP (E. Wiśniewska) w XXI Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji w Pekinie

14-15 lipca 2008

Pierwsze testy z wykonywaniem zdjęć niefotogrametrycznych z pokładu samolotu patrolowego „Cessna 172" naprowadzanego systemem AgNav

8-10 września 2008

IV Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – teledetekcja i fotogrametria leśna"

4 luty 2009

Odbiór prekursorskiej pracy naukowo-badawczej „Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi"

wiosna 2009

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu geomatyki dla Inspekcji Lasów Państwowych

wiosna 2009

Rozpoczęcie prac nad wydaniem publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych, część I – podstawy".

1-5 czerwca 2009

Drugi etap testów z wykonywaniem zdjęć niefotogrametrycznych z pokładu samolotu patrolowego „Cessna 172" naprowadzanego systemem AgNav.

15 lipca 2009

Pracownik Nadleśnictwa Świeradów Radomir Bałazy odebrał w San Diego w Kalifornii - w trakcie dorocznej konferencji użytkowników ESRI - nagrodę za „Szczególne osiągnięcia w systemach GIS" za opracowany i wdrożony system GIS w LKP Sudety Zachodnie. Projekt został wybrany spośród ponad 100 tys. aplikacji stosowanych przez użytkowników GIS w świecie.

jesień 2009

Rozpoczęcie prac nad centralizacją leśnego SIP (jako konsekwencja centralizacji SILP) oraz przyjęcie nowych rozwiązań w Instrukcji urządzania lasu, w tym m.in.: opracowanie nowego standardu LMN, Instrukcji kartograficznej map leśnych i przeglądarki LMN „LIMES" dostosowanej do scentralizowanego SIP.

27 stycznia 2010

Zarządzenie nr 8 dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

10 marca 2010

W Nadleśnictwie Celestynów została odebrana ostatnia leśna mapa numeryczna w Lasach Państwowych, kończąc tym samym proces budowania map numerycznych w PGL LP.

czerwiec 2010

Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów SIP i Instruktorów regionalnych SIP z zakresu ArcGIS.

14–15 września 2010

V Krajowa Konferencja „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych" z tematem wiodącym: „Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych".

2011

Kontynuacja testów zdjęć niemetrycznych w ramach prac nad pilotażem Planu Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie.

początek 2011

Wydanie publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych. Część I. Podstawy", będącej nowelizacją publikacji z sierpnia 2000 r. (rozpoczęcie prac nad częścią II).

połowa 2011

Zakończenie procesu centralizacji Systemu Informacji Przestrzennej w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Powstanie aplikacji LIMES.

jesień 2011

Przeprowadzenie cyklu szkoleń centralnych dla wszystkich nadleśniczych ze stosowania geoinformatyki w LP ze szczególnym uwzględnieniem centralizacji SILP.

wiosna 2012

Zlecenie do IBL 6-letniego tematu badawczego „Utworzenie dla obszaru Beskidu Zachodniego i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu" opartego o technologie geomatyczne.

czerwiec 2012

Nakręcono pierwszy film instruktażowy z zakresu geomatyki w LP (o metodach pomiarów GPS).

30 lipca 2012

Powołany zostaje zespół zadaniowy do opracowania Instrukcji stosowania technik teledetekcyjnych w Lasach Państwowych.

1 poł. września 2012

Nakręcono drugi film instruktażowy z zakresu geomatyki w LP (o pomiarach dalmierzem laserowym).

18-20 września 2012

VI Konferencja z cyklu Geomatyka w Lasach Państwowych z tematem wiodącym: „Geomatyka wobec nowych wyzwań leśnictwa".

jesień 2012

Przeprowadzenie cyklu szkoleń centralnych dla inżynierów nadzoru ze stosowania geoinformatyki w LP z naciskiem na ćwiczenia praktyczne.

4 stycznia 2013

Zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołany został zespół zadaniowy do spraw leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych w miejsce istniejącego od 12 stycznia 2004 r. zespołu zadaniowego ds. LMN.

20 maja 2013

W IBL odbył się wernisaż wystawy „200 lat kartografii leśnej", w przygotowaniu której czynny udział wzięli geomatycy z DGLP (Okła, Starzycka, Wiśniewska).

połowa 2013

Wydanie publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych. Część II. Poradnik praktyczny", będącej kontynuacją publikacji z 2011 r.

1-4 października 2013

Po raz pierwszy geomatycy z regionalnych dyrekcji LP wzięli udział w ogólnopolskiej corocznej naradzie urządzeniowej.

jesień 2013

Przeprowadzenie cyklu szkoleń centralnych dla zastępców nadleśniczych ze stosowania narzędzi geomatycznych przydatnych na tym stanowisku.

15 lipca 2014

Pracownik IBL Radomir Bałazy wraz z Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, już po raz drugi (pierwszy w 2009) odebrali w San Diego w Kalifornii - w trakcie dorocznej konferencji użytkowników ESRI - nagrodę za „Szczególne osiągnięcia w systemach GIS" za opracowany i wdrażany projekt badawczy „Utworzenie dla obszaru Beskidu Zachodniego i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu" wykorzystujący technologie geomatyczne.

16-18 września 2014

VII Konferencja z cyklu Geomatyka w Lasach Państwowych z tematem wiodącym: „Analizy przestrzenne w leśnictwie"

jesień 2014 – jesień 2015

Cykl szkoleń centralnych dla pracowników działów technicznych z nadleśnictw pt.: „Doskonalenie użytkowania narzędzi geomatycznych".

grudzień 2014 – czerwiec 2015

Cykl szkoleń centralnych z wykorzystania w Lasach Państwowych danych lidarowych pozyskanych w ramach programu ISOK

2 lipca 2015

Rozpoczęcie nalotów w ramach pierwszego centralnego zamówienia na ortofotomapy dla 50 nadleśnictw (z 13 rdLP) rozpoczynających prace urządzeniowe

15 października 2015

Na naradzie urządzeniowej w Malinówce Krzysztof Okła uhonorowany został Kordelasem Leśnika za osiągnięcia we wdrażaniu geomatyki w Lasach Państwowych.

 

cdn ;)