Wydawca treści Wydawca treści

Struktury geomatyczne w dyrekcjach regionalnych LP

W związku z koniecznością usprawnienia organizacji wdrażania SIP w nadleśnictwach, w dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych jesienią 2001 r. utworzono stanowiska koordynatorów SIP.

W dniach 13–14 grudnia 2001 r. w Margoninie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe koordynatorów. Podobnego rodzaju spotkania, często połączone ze szkoleniami, odbywają się odtąd przynajmniej raz w roku - Narady koordynatorów regionalnych SIP.

Kadra koordynatorów SIP stanowi niezwykle ważne ogniwo w systemie sprawnego zarządzania Systemem Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych. Pracownicy regionalnych dyrekcji LP pełniący funkcje koordynatorów SIP najczęściej pracują w wydziałach właściwych ds. urządzania lasu poszczególnych dyrekcji. W kilku dyrekcjach regionalnych (chronologicznie: Poznań, Katowice, Szczecin, Wrocław), powstały wyodrębnione samodzielne stanowiska ds. geomatyki lub zespoły geomatyczne.

Zadaniem koordynatorów SIP w dyrekcjach regionalnych jest m.in.:

monitorowanie i badanie stopnia wykorzystywania rozwiązań z zakresu geomatyki,

czuwanie nad wdrażaniem i prawidłową eksploatacją map numerycznych, koordynacja wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych,

współtworzenie mapy interaktywnej Lasów Państwowych,

prowadzenie mapy numerycznej RDLP,

organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu geomatyki,

    Niezwykle ważnym punktem działalności koordynatorów powinno być uświadomienie wszystkim pracownikom użytkującym mapy numeryczne (zarówno w biurach regionalnych dyrekcji LP, jak i w nadleśnictwach) znaczenia GIS w praktycznej pracy leśnika oraz skoordynowanie związanych z tym działań między wydziałami merytorycznymi w celu powszechnego wykorzystania tych narzędzi w codziennej pracy.

Kontakty do koordynatorów SIP z poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych TUTAJ

– tu dać link do rozdz. 6.3. Koordynatorzy regionalni SIP