Wydawca treści Wydawca treści

Historia GIS w LP

W grudniu 1990 roku Uchwałą Kolegium Lasów Państwowych zapadała decyzja w sprawie budowy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Od roku 1991 rozpoczęto realizację opracowania kompleksowego systemu informatycznego na potrzeby Lasów Państwowych, który zakończył się pełnym wdrożeniem we wszystkich nadleśnictwach w roku 1997. Chociaż SILP w założeniach nie uwzględniał informacji przestrzennej, to jednak już od 1997 roku rozpoczął się okres systematycznego powstawania map numerycznych w nadleśnictwach, które uzupełniały SILP a zarazem wykorzystywały zawarte w nim bazy danych taksacyjnych tworząc System Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych. Jednocześnie zaczęły się zawiązywać struktury organizacyjne SIP na różnych szczeblach zarządzania LP.

Podstawowymi elementami Systemu Informacji Przestrzennej są: baza danych, sprzęt, oprogramowanie. Jednakże posiadanie trzech wyżej wymienionych składowych elementów, nawet na najwyższym poziomie, bez czwartego elementu jakim są wykwalifikowane i sprawnie zarządzane zasoby ludzkie, nie pozwoli na sprawne funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej w żadnej firmie.

Struktura organizacyjna zarządzania Systemem Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych ewoluowała wraz z tym Systemem. Ewolucję tą przedstawiają poniższe zestawienia:

rok 1996 – luty

w Wydziale Urządzania Lasu DGLP uruchomiono stanowisko obsługujące mapę numeryczną terytorialnych zasięgów nadleśnictw. Zajął się tym Krzysztof Okła.

Pierwsze stanowisko w DGLP - pierwsze pismo

rok 1998 – 1 stycznia

w DGLP utworzony zostaje samodzielny Zespół Kartografii Komputerowej podległy organizacyjnie Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Zagospodarowania Lasu. Zapoczątkowane tym samym zostały struktury organizacyjne zarządzania Systemem Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych, które w różnym okresie przybierały różne formy. Skład zespołu: Krzysztof Okła, Piotr Gotowicki.

Po pół roku Zespół powiększył się o Jolantę Starzycką i został wchłonięty przez Wydział Zarządzania Bazą Danych, gdzie działał jako Zespół ds. opracowania Systemu Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych.

rok 2000 – 23 lutego

Powołanie zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, samodzielnego Zespołu Informacji Przestrzennej w DGLP.

rok 2001 – styczeń

Założenie strony internetowej poświęconej Systemowi Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych, która od tego czasu – w różnej formie i pod zmienianymi adresami – istnieje do dziś. Była to pierwsza strona internetowa w organizacji PGL LP.


rok 2001 – 2 kwietnia

Utworzenie w DGLP Wydziału Informacji Przestrzennej.

 

rok 2001 – 5 września

utworzenie we wszystkich dyrekcjach regionalnych LP stanowiska koordynatora SIP usytułowanego najczęściej w wydziałach właściwych ds. urządzania lasu.

2001 – 13-14 grudnia

w ośrodku szkoleniowym Lasów Państwowych w Margoninie odbyło się pierwsze, otwierające coroczny cykl, spotkanie organizacyjne Koordynatorów SIP ze wszystkich dyrekcji regionalnych LP.

rok 2002 – 21 maja

Likwidacja Wydziału Informacji Przestrzennej w DGLP, sprawy geomatyki trafiają do Wydziału Urządzania Lasu DGLP.

rok 2003 – 15 grudnia

Podział zadań z zakresu SIP pomiędzy wydziały DGLP: Informatyki i Urządzania Lasu.

2004 – 12 stycznia

Powołanie przy Wydziale Informatyki DGLP stałego zespołu zadaniowego ds. Leśnej Mapie Numerycznej.

2007 – 15 maja

Powołanie, zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych.

2008 – 5 maja

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zlikwidował Wydział Geoinformatyki, przenosząc problematykę geomatyczną do Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki.

2013 – 4 stycznia

Powstaje zespół zadaniowy do spraw leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych w miejsce istniejącego od 12 stycznia 2004 r. zespołu zadaniowego ds. LMN.