Wydawca treści Wydawca treści

Zespół zadaniowy ds. LMN i OU LP

Zespół zadaniowy ds. leśnej mapy numerycznej - po raz pierwszy został powołany przy Wydziale Informatyki DGLP - w oparciu o Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004 r. (wraz z zarządzeniami o zmianach w składzie zespołu). Na podstawie tego zarządzenia Zespół pracował do końca 2012 r.

Zarządzeniem 7/3013 z dnia 4 stycznia 2013 roku, Dyrektor Generalny LP ponownie powołał Zespół. Tym razem przy Wydziale Urządzania Lasu i pod nową nazwą - Zespół zadaniowy ds. Leśnej Mapy Numerycznej i Oprogramowania Urządzeniowego LP. Zarządzenie obowiązywało przez dwa lata. W celu lepszego przepływu informacji i koordynacji działań z ZILP, do Zespołu dołączył jeden z pracowników Zakładu.

Wyniki prac zespołu okazały się na tyle przydatne dla funkcjonowania i rozwoju LMN i OU, że został powołany na kolejne dwa lata Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Generalnego LP z dnia 12 stycznia 2015 r.

W skład zespołu wchodzi obecnie 8 osób. Są to pracownicy wszystkich szczebli zarządzania LP oraz pracownik ZILP. 

     Zespół Zadaniowy ds. LMN i OU LP skupia się przede wszystkim na zagadnieniach informatycznych leśnego GIS oraz rozwojem aplikacji urządzeniowej Taksator. Prowadzi testy oprogramowania i sprzętu dedykowanego dziedzinie GIS w Lasach Państwowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia centralne dla pracowników LP z zakresu SIP. Do zadań szczegółowych Zespołu ds. LMN i OU LP należy między innymi:
 • realizacja zadań wskazanych przez naczelnika Wydziału Urządzania Lasu DGLP w zakresie leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzeniowego,
 • wspomaganie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w zakresie aplikacji obsługujących leśną mapę numeryczną oraz planowanie urządzeniowe,
 • uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
 • realizacja modelu logicznego i fizycznego standardu leśnej mapy numerycznej,
 • testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii z zakresu systemów informacji przestrzennej w PGL LP,
 • określanie procedur i pisanie instrukcji związanych ze stosowaniem leśnej mapy numerycznej,
 • współorganizacja szkoleń w zakresie tematyki objętej działalnością Zespołu,
 • konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji do obsługi leśnej mapy numerycznej w środowisku SILP oraz rozwiązań mobilnych,
 • zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych, aplikacji urządzeniowych i podnoszenie ich funkcjonalności,
 • udział w bieżącym rozwiązywaniu problemów użytkowników poprzez pracę środowisku testowym SILP oraz obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji prowadzonej przez ZILP,
 • ocena dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców oprogramowania związanego z urządzaniem lasu i SIP,
 • prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania i eksploatacji SIP w PGL LP,
 • koordynowanie rozwoju geomatyki w PGL LP z innymi dziedzinami wiedzy leśnej i informatycznej,
 • publikowanie i współudział w redagowaniu tematycznej strony internetowej, poświęconej geomatyce w LP, prowadzonej przez Wydział DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki.

W swoich pracach Zespół współdziała bezpośrednio z innymi zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP oraz wydziałami powiązanymi merytorycznie.