Wydawca treści Wydawca treści

Aktualizacja LMN

Aktualizacja LMN to proces mający na celu przystosowanie bazy geometrycznej do zmian przestrzennych, które zaszły w nadleśnictwie od czasu jej powstania lub wprowadzenia ostatnich poprawek do chwili obecnej.

Zmiany takie mogą być następstwem prowadzenia planowej gospodarki leśnej, działania czynników biotycznych i abiotycznych (zwykle o charakterze klęskowym, np. gradacje, pożary), zmian w stanie posiadania nadleśnictwa itp.

Aktualizacja bazy geometrycznej powinna być prowadzona łącznie z aktualizacją powiązanej z nią bazy opisowej. Taką bazą dla LMN jest System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP). Gdy obie te bazy, LMN i SILP, są synchronicznie aktualizowane, możemy mówić o procesie aktualizacji systemu informacji przestrzennej dla nadleśnictwa.

Dopiero zaktualizowany SIP pozwoli w pełni zaspokoić potrzebę szybkiego źródła kompleksowej i dokładnej informacji, która wspomoże procesy decyzyjne, dotyczące np.:

– planowania czynności gospodarczych przewidzianych w planach urządzenia lasu;

– przeciwdziałania szkodom powodowanym przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

– przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu;

– usuwania skutków klęsk żywiołowych;

– właściwej organizacji pracy, w tym podziału na leśnictwa czy wywozu drewna;

– udostępniania lasu i regulowania ruchu turystycznego;

– inwestycji drogowych, budowlanych itp.;

– lokalizacji różnego rodzaju obiektów (m.in. tablic informacyjnych, punktów czerpania wody, wież ppoż., obiektów małej retencji itp.);

– wielu innych krótko- i długoterminowych działań, które będą miały wpływ na stan zarządzanego przez nadleśnictwa majątku Skarbu Państwa.

 

Konieczność aktualizowania leśnej mapy numerycznej jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów, z których wynika, że:

  • Każda zmiana wprowadzona do SILP pociąga za sobą konieczność aktualizacji mapy numerycznej.
  • Aktualizację obu baz – geometrycznej i opisowej – należy prowadzić równolegle.
  • Aktualizacja bazy geometrycznej prowadzona równolegle z aktualizacją bazy opisowej systemu LAS stanowi podstawę prowadzenia stanu posiadania w nadleśnictwie.
  • Aktualizowanie całego SIP jest obowiązkowe przy każdej aktualizacji systemu LAS.

Aktualizacje wykonywane są we wszystkich nadleśnictwach. Wciąż jeszcze w niektórych jednostkach istnieje spora rozbieżność w czasie pomiędzy aktualizacją SILP a SIP. Z roku na rok zdarza się to jednak coraz rzadziej. Aktualizacja nie jest wykonywana tylko wtedy, gdy dane nadleśnictwo jest w trakcie prac urządzeniowych. Ale i tu następuje ona niejako w wyniku tych prac.

 

Powagi kwestiom związanym z obowiązkiem aktualizowania SIP dodaje fakt, że stały się one przedmiotem kontroli kompleksowej Inspekcji Lasów Państwowych. W jej ramach sprawdzeniu podlegają m.in. takie zagadnienia, jak sposób wykonania aktualizacji, jej terminowość, zgodność danych LMN z SILP, dbałość o bezpieczeństwo danych (wykonywanie kopii zapasowych oraz ich przekazywanie do RDLP). Kontrola ta jest jednocześnie wyrazem troski Lasów Państwowych o aktualność danych SIP.