Definicja LMN

Jedna z definicji mapy numerycznej mówi, że jest to „Zbiór danych, który – po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i odpowiednich środków technicznych – umożliwi wykonanie różnorodnych (pod względem skali i treści) opracowań graficznych, a także będzie mógł być poddawany wielu operacjom wyszukiwania, sortowania i dobierania informacji oraz obliczania określonych wielkości /Dariusz Korpetta/"

Historia LMN

W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku w Lasach Państwowych wdrożony został System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP). Najpierw na poziomie nadleśnictw, a następnie na szczeblu regionalnym i centralnym. Początkowo działał jako baza danych w trybie tekstowym.

Standard LMN

Pierwsze konkrety standaryzacji LMN pojawiły się w sprawozdaniu zespołu zadanio-wego ds. opracowania zasad przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu a SILP, powołanego 28 listopada 1996 r. decyzją nr 58 Dyrektora Generalnego LP, gdzie wska-zano na konieczność przejścia na technologię cyfrową w kartografii leśnej.

Aktualizacja LMN

Aktualizacja LMN to proces mający na celu przystosowanie bazy geometrycznej do zmian przestrzennych, które zaszły w nadleśnictwie od czasu jej powstania lub wprowadzenia ostatnich poprawek do chwili obecnej.